Zásady vrácení peněz

Idézés az Általános szerződési feltételünkből;

12. A FOGYASZTÓ ELÁLLÁSI JOGA
12.1. A Fogyasztót a Webáruházban vásárolt termék tekintetében indokolás nélküli elállási jog illeti meg. Elállási jogát a Fogyasztó
- a terméknek,
- több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az
utoljára szolgáltatott terméknek,
- több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak, - ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első
szolgáltatásnak
a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja. Elállási jogát a Fogyasztó a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.
12.2. A Fogyasztó szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja elállási jogát.

12.3. Amennyiben a szerződés megkötésére a Fogyasztó tett ajánlatot, a Fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.
12.4. Amennyiben a Fogyasztó elállási/felmondási jogával élni kíván, az elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a Szolgáltatóhoz az alábbi elérhetőségekre:
- elektronikusan a balazskicks@gmail.com e-mail címre;
- postai úton a Szolgáltató székhelyére: 1028 Budapest, Kölcsey utca 5/B.
Ebből a célból a Fogyasztó felhasználhatja az ÁSZF 1. számú mellékletét képező elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.
12.5. A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, amennyiben a 12.1-12.3 pontban megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.
12.6. Postai úton történő értesítés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.
12.7. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy a nyilatkozattétel a 12.4-12.5 pontban foglaltak szerint történt.
12.8. Amennyiben a Fogyasztó a 12.4-12.5 pont rendelkezéseinek megfelelően eláll a Szolgáltatóval kötött szerződéstől, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a Fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. A Szolgáltató a Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.
12.9. Amennyiben a Fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a Szolgáltató nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.
12.10. Amíg a Fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte (a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni), addig a Szolgáltató visszatarthatja az 12.8 pont szerint visszatérítendő összeget. Nem illeti meg a Szolgáltatót a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.
12.11. Amennyiben a Fogyasztó a 12.4-12.5 pont rendelkezéseinek megfelelően eláll a Szolgáltatóval kötött szerződéstől, köteles az érintett terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül a Szolgáltató részére az alábbi címre visszaküldeni:
- BALAZS KICKS Kft., 1028 Budapest, Kölcsey utca 5/B.

A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.
12.12. A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Fogyasztó viseli, kivéve, ha a Szolgáltató vállalta e költség viselését. Az elállással érintett termék utánvétellel nem küldhető vissza, utánvételes átvételt a Szolgáltató nem teljesít.
12.13. Amennyiben a szerződés megkötésével egyidejűleg a terméket kifuvarozták a Fogyasztónak, a Szolgáltató saját költségén fuvarozza vissza a terméket, ha az jellegénél fogva postai küldeményként nem küldhető vissza.
12.14. A Fogyasztó felel a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért.
12.15. A fogyasztó nem gyakorolhatja elállási/felmondási jogát az alábbi esetekben:
- olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Fogyasztó személyére szabtak;
- olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;